Elektrotechnika-Elektronika

Elektrotechnika-elektronika

 

tárgyfelelős oktató: Dr. Szabó Géza

 

 

A tárgy aktuális információi, hírdetményei, feladatai stb. a kari moodle rendszerben érhetőek el.

 

Előadás (heti három óra): előadók: dr. Szabó Géza, dr. Komócsin Zoltán, Varga Balázs.

        

Gyakorlat (heti két óra - de az utolsó három héten már nincs gyakorlat, helyette külön hirdetés szerint laborgyakorlat lesz). A tényleges gyakorlatokon a részvétel jelenlét-ellenőrzött; a félév során (a TVSZ előírásaiból következően) 5 gyakorlat mulasztható; a hatodik mulasztás automatikusan a tárgy megtagadását vonja maga után).

Laborgyakorlat: formálisan már nem tartozik labor a tárgyhoz; de a mérési kompetenciiák kialakítása érdekében a gyakorlatok terhére három mérési alkalmat fogunk tartani a félév végén; jelentkezés a Neptun-on, laboridőpontokat lásd lentebb. A három labor teljesítése kötelező, pótalkalmakat biztosítunk. (Korábbi laborteljesítés esetén felmentés kérhető a tárgyfelelősnek küldött e-mail-ben.)

 

A tárgy előadásainak, gyakorlatainak (és laborjainak) tervezett tartalma a 2019/20 tanév tavaszi félévében (itt elérhető). Természtesen az anyag leadásában csúszások lehetségesek; a célunk a leadott anyag minél jobb érthetősége...

Általános információk

(A tárgy a korábbi BSc. képzés elektrotechnika-elektronika I. és II. tárgyainak összevonásával jött létre a laboróraszám felére csökkentése mellett. A tárgy előadási anyaga és gyakorlati anyaga nagyjából megegyezik a korábbi elektortechnika - elektrotechnika I és II anyagával; néhány rövid témakör kihagyása mellett.

A 2017/18 tanév tavaszi félévétől a tantárgy óraszáma tovább csökkent, 3+2+0 terjedelmű lett.)

A tárgy a félév végén vizsgával zárul, a vizsgára bocsátás feltétele az aláírás megszerzése.

A vizsga a teljes féléves anyag tartalmát lefedi.

 

A tantárgy programja, adatlapja

Tantárgyi követelmények (az aláírás megszerzésének feltételei, virtuális gyakorlati jegy)

Laboratóriumi, zárthelyi követelmények (a korábbi Elektrotechnika-elektronika I és II tárgyaink követelményei érvényesek; ilyen szempontből csak a tárgy neve változik...)

Vizsgakérdések, tételek - (2018/2019 tavaszi félévben alkalmazott tételek, a félév során a vizsgakérdések reviziója, pontosítása várható!!!)

 A kollégiumi szerveren és a Facebook-on elhelyezett tételkidolgozások a tanszék által NEM lektoráltak, és számos hiba van bennük!

Zárthelyi

A félév során két ZH megírása kötelező. Mindkét ZH-nak külön-külön legalább elégséges eredményúnek kell lennie. Mindkét ZH-hoz külön PZH tartozik majd (várhatóan a ZH-kat követő két héten belül). A TVSZ szerint még egy további pótlási lehetőséget adunk mindkét ZH-nál külön-külön (PPZH), ahol az elégtelen ZH-k (PZH-k) a TVSZ szerint pótolhatóak. Ez a PPZH (teljesítménymérés második pótlása) díjköteles, a Neptun-ban kiírt jelentkeztető vizsgán kell jelentkezni rá; további feltétel a TVSZ szerint, hogy a második pótlás lehetősége csak annak jár, aki a ZH-t vagy a PZH-t megkisérelte megírni.

Eredményes ZH a PZH-n a TVSz szerint javítható; a PPZH-n érvényes (elégtelennél jobb eredményű) ZH javítása már nem lehetséges.

 

Az első ZH anyagrészei, várható kérdései megegyeznek a korábbi Elektrotechnika-elektronika I. tárgy 1. ZH anyagrészeivel, kérdéseivel: példák lehetnek: egyenfeszültségű hálózatok analízise, szuperpozíció; egyfázisú váltakozó feszültségű hálózatok analízise, vektorábrák (mint a HF!); háromfázisú hálózatok csillagkapcsolású terheléssel; tranziens viselkedés egytárolós hálózatokban (csak előadáson megy); mágneses körök számításai (csak előadáson megy). Kiskérdések lehetnek az előadási anyagból is.

További segítségül: Régebbi ZH sorok javítási útmutatókkal /ezek nem klasszikus megoldások, hanem az oktatók számára javítási útmutatók; esetenként ennél részletesebb feladatkidolgozás kell a ZH-ban; a megoldások elsődlegesen belső használatra készültek, egy-egy apró megoldásbeli hiba nagy ritkán előfordulhat/: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,  8.

 

A második ZH anyagrészei, várható kérdései:

- diódák és Zener diódák; alkalmazásuk (különösen: Zener-es stabilizátor)

- Tranzisztor munkapont állítás

- Tranzisztor alkalmazása erősítőüzemben

- Tranzisztor alkalmazása kapcsolóüzemben

- Műveleti erősítő és kapcsolásai (különösen: invertáló és nem invertáló erősítő)

- Vezérelt és vezéreletlen egyenirányítás és eszközei.

Ezeknek a témáknak az eddigi ZH megjelenései: témaköröktől függően vagy a korábbi  Elektrotechnika-elektronika I. tárgy 2. ZH anyagában találhatóak meg (linkek: 1, 2, 3, 4, 5), vagy a korábbi Elektrotechnika-elektronika II. tárgy ZH-jában (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 + 8). Kiskérdések lehetnek az előadási anyagból is.

Figyelem! Az elektro I és elektro II régi ZH-k tartalmazhatnak olyan elméleti kérdéseket is (pl. TTL áramkör) vagy olyan gyakorlati feladatokat is (pl. transzformátor hatásfok számítás), amelyek sem előadáson, sem gyakorlaton nem mentek idén; ezek nyilvánvalóan nem szerepelhetnek a mostani ZH-ban.

 

Labor

A félév során három mérés abszolválása kötelező; ezekre a mérésekre a félév végén kerül majd sor. Jelentkezés a Neptun-on, vagy ha sikerül megoldani, akkor a Moodle rendszerben!!!

Az elektrotechnika labor paneljének bemutatása

Labor felkészülés: Kloknicer I. (szerk): Elektrotechnika laboratóriumi gyakorlatok (75017) (továbbiakban: ELGY)

 Laboridőpontok (itt is elérhetőek lesznek), de a Neptun-on (vagy a Moodle-ban, hírdetni fogjuk)  kell jelentkezni!!!

 

Pótlaborok:

Az elektrotechnika-elektronika tárgyból a három labor mindegyikének sikeres teljesítése (ideértve a jegyzőkönyvek sikeres leadását is) a tárgy aláírása megszerzésének feltétele.
A pótlási héten laborpótlási lehetőségeket hirdetünk:

Mindegyik alkalommal lehetőség lesz bármelyik mérés pótlására, de egy alkalommal csak egy mérés pótolható. A pótlási alkalmakon való részvétel a TVSZ szerint díjköteles.

 

A laborok lebonyolítása (felkészülés, annak ellenőrzése stb) mindenben megegyezik a normál laborokkal.

 

 

A laborok tematikái:

1. labor: Munkavédelem, műszerek, egyenáramú mérések (Felkészülés és jegyzőkönyv.) Anyag: (ELGY) 1,2,3 fejezetek; mérési anyag: 4.1 mérés (egyenáramú mérések).

Vonatkozó laborkérdések

és mérési adatlap.

2. labor: Váltakozó feszültségű (egyfázisú) hálózatok mérése (Felkészülés és jegyzőkönyv.)  Anyag: (ELGY) mérési anyag: 4.3 mérés; + 2 mérési eset laborvezető által ismertetve.

Vonatkozó laborkérdések

és mérési adatlap.

3. labor: Tranzisztor jelleggörbéjének és munkaegyenesének felvétele (Felkészülés és jegyzőkönyv). Anyag: ELGY.: 4.7 és 4.8 mérés (mindkét mérés teljes egészében; kiértékelések is teljes egészében).

Vonatkozó laborkérdések

és mérési adatlap.

 

 

Évközi feladatok

Az első feladat kiírása és kapcsolási rajzai.

Második feladat: az előadási anyag (pdf)

                           a katalógusadatok (pdf)

 


Egyebek

 

Korábbi tanulmányok elismerése:

 

  • Ha valakinek már aláírása van a régi képzés szerinti Elektrotechnika - elektronika II. tárgyból (és az aláírása a TVSZ szerint érvényes), kérheti felmentését a tárgy gyakorlatai és laborjai alól. A felmentést a tárgy gyakorlati kurzusai közül a "Gy_tanterv_váltó" kurzus felvételével lehet kérni. A felmentés megadása esetén a tárgyból csak vizsgázni kell - fontos azonban, hogy a teljes új elektrotechnika - elektronika vizsgát kell letenni, nem a régi képzés szerinti elektrotechnika - elektronika II. vizsgát! (Ez azt jelenti, hogy megadott felmentés esetén megadjuk az Elektrotechnika-elektronika tárgy aláírását; az a továbbiakban a TVSZ szerint érvényes. Ugyanakkor ez a felmentés csak egyszer kérhető, ha a megadott aláírás érvényessége lejár és nincs érvényes elekto vizsga, a tárgy aláírását - most már felmentés nélkül, a teljes kurzuson - ismételten meg kell szerezni.)
  • Ha valakinek már félévközi jegye van a régi képzés szerinti Elektrotechnika - elektronika I. tárgyból (és a félévközi jegye a TVSZ szerint érvényes), kérheti felmentését a tárgy első felének gyakorlatai és laborjai alól. A felmentést a tárgy normál gyakorlati kurzusainak valamelyike, és a laborkurzusainak valamelyike felvétele mellett a tárgyfelelősnek küldött mail-ben lehet kérni. A felmentés megadása esetén a tárgyból első felének számonkéréseit (első két ZH, első HF és első négy labor) nem szükséges teljesíteni, azokat elismerjük; ugyanakkor fontos, hogy vizsgázni ilyenkor is a teljes új elektrotechnika - elektronika anyagból kell. (Ebben az esetben a virtuális félévközi jegy számítása változik, az algoritmus itt található.) (Ez a felmentés egyszer kérhető: ha a felmentés alkalmazásával az adott félévben nem sikerül aláírást szerezni, vagy a megszerzett aláírás érvényessége sikeres vizsga nélkül lejár, a tárgyat teljes egészében - mindenfajta felmentés nélkül - újra kell teljesíteni.)